Jane Remm, portfolio 2015-2020                                                                                      cv